မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့၏ ၂၃ ကြိမ်မြောက် သုတေသနညီလာခံ ဆင့်ပွားဦးတည်ချက်များရှင်းလင်းခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့၏ ၂၃ ကြိမ်မြောက် သုတေသနညီလာခံ ဆင့်ပွားဦးတည်ချက်များရှင်းလင်းခြင်း