မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ ့ ဘာသာရပ်အလိုက် ဖွဲ ့စည်းထားသည့် အဖွဲ ့စည်းများ
မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲဘာသာရပ်အဖွဲ့စည်းများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(မူကြမ်း)
မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းများ
မြန်မာနိုင်ငံတော်သုတေသနအသင်း စည်းမျဉ်းဥပဒေများ
THE FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE MYANMAR ACADEMY OF ARTS AND SCIENCE
FUNDAMENTAL REGULATIONS OF
THE MYANMAR ACADEMY OF ARTS AND SCIENCE
The Republic of the Union OF THE MYANMAR ACADEMY OF ARTS AND SCIENCE