မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့မှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် (၂၂) ကြိမ် မြောက် သုတေသနညီလာခံတွင် အကောင်းဆုံး သုတေသနစာတမ်းဆု (Best Paper Award) ရရှိသူများ စာရင်း

မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့မှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် (၂၂) ကြိမ် မြောက် သုတေသနညီလာခံတွင် အကောင်းဆုံး သုတေသနစာတမ်းဆု (Best Paper Award) ရရှိသူများ စာရင်း