မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့၏ (၂၃) ကြိမ်မြောက် သုတေသနညီလာခံ၌ ဖတ်ကြားမည့် သုတေသနစာတမ်းများ တင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် (၁၇) ကြိမ်မြောက် ပါရဂူကျမ်းနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့၏ (၂၃) ကြိမ်မြောက် သုတေသနညီလာခံ၌ ဖတ်ကြားမည့် သုတေသနစာတမ်းများ တင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် (၁၇) ကြိမ်မြောက် ပါရဂူကျမ်းနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း